Amiga ETT Social

Empresa d'economia social que opera sota criteris de responsabilitat social compartida i treball en xarxa per facilitar l'accés al mercat laboral dels col·lectius en risc d'exclusió i en situació de desigualtat davant del mercat laboral.

Orígen

AMIGA ETT SOCIAL SL és una eina de contractació promoguda per la Fundació Formació i Treball, la Fundació Amiga, avalada pels més de vint anys de trajectòria en la inserció i intermediació laboral amb col·lectius vulnerables.

El per què de la nostra proposta

Les persones que formen part de la nostra borsa de candidats i candidates han realitzat un Itinerari d’Inserció Individualitzat a la nostra entitat o a una altra entitat social del sector i fruit d’aquest compromís han adquirit, desenvolupat o consolidat el seu Capital Competencial.

Per culpa dels estereotips i prejudicis que existeixen al mercat laboral, moltes de les persones que atenem es deixen fora de les oportunitats laborals. D’aquesta manera, pretenem donar valor, incloure i posicionar millor les candidatures que formen part de la nostra borsa de treball.

Missió

Ser una eina social de contractació al servei de:

  • Les persones en situació de vulnerabilitat, per tal d’afavorir el seu accés al mercat laboral.
  • De les empreses que creuen en la sostenibilitat social, per tal d’ajudar-les a cobrir les seves necessitats de personal.
  • Del tercer sector, per tal d’afavorir el treball en xarxa i col·laboratiu, creant sinergies positives en tots els grups d’interès.
  • La societat en general, per tal d’abordar la desigualtat i les diferents formes de pobresa i exclusió social.

Visió

Arribar al màxim nombre de persones en risc d’exclusió, així com d’empreses usuàries que confiïn en els nostres serveis de qualitat, contribuint a reduir l’estigma que suposa l’etiqueta “en risc d’exclusió social” al mercat laboral.

Mitjançant les nostres contractacions pretenem millorar la xarxa de contactes, la capacitat relacional de les persones que formen part de la nostra borsa de treball i l’accés als recursos i les oportunitats de feina. Volem que la nostra ETT sigui un recurs pont al mercat laboral on continuar desenvolupant el Projecte Professional de manera autònoma i, al mateix temps, oferir un servei de qualitat a les empreses perquè no només siguin empreses usuàries, sinó també empreses col·laboradores de la nostra missió.